Zadzwoń

REGULAMIN

Regulamin

 

Sklep internetowy działający pod adresem: WWW.MAGA.PL prowadzony jest przez MAGA-BIS Ireneusz Bednarek, z siedzibą w Warszawie (00-639), ul. Marszałkowska 27/35, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców rejestru Sadowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 202287, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem NIP 526-010-11-37, zwaną dalej MAGA.

 

 

Postanowienia ogólne.

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami natto, a poniżej znajdują się także ceny brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.
 2. Przy wysyłce towarów na Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres: marketing@maga.pl , telefonicznie: tel. (022) 825-13-42 lub faksem: tel.(022) 825-47-92. Możliwe jest również pisemne złożenie zamówienia poprzez pocztę tradycyjną (listem poleconym).
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 4. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców.
 6. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W takim przypadku, zastosowanie ma punkt regulaminu dotyczący zamówień składanych przez internet lub fax.
 8. Firma MAGA dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 7 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

II. Realizacja zamówienia.

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).
 3. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 4. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Terminy dostawy podane przy produktach oznaczają czas potrzebny na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie lub magazynach dystrybutorów. Dostawa pocztą (przesyłka priorytetowa) oznacza od 1 do 2 dni roboczych od wysłania towaru, a przesyłka wysłana firmą kurierską trafia do adresata na drugi dzień po nadaniu. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
 5. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 6. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 7. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) oraz list przewozowy jest dołączany do przesyłki.
 8. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • Przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku podawany jest w koszyku gdy wybierzecie Państwo opcję płatności PRZELEW / Numer rachunku podawany jest w email’u potwierdzającym złożone przez Państwa zamówienie. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail po skierowaniu zamówienia do realizacji. Na życzenie wysyłamy fakturę pro-forma (dotyczy odbiorców instytucjonalnych). Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek.
  • Przy odbiorze, czyli za tzw. Paczką pobraniową. W przypadku Poczty Polskiej wartość transakcji opłacanych w ten sposób jest ograniczona do 500 PLN.
  • Przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w naszej siedzibie w Warszawie (ul. Marszałkowska 27/35, Warszawa).

 

III. Reklamacje

1. Każda zamówiona usługa w Sklepie objęta jest gwarancją usługodawcy.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w wykonanej usłudze   wad polegających na niezgodności wykonanej usługi ze specyfikacją technologiczną.

3. W przypadku przesyłek kurierskich lub pocztowych, jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Przyjęcie towaru przez odbiorcę oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

4. W przypadku odbioru osobistego Punkcie Odbioru, przed opłaceniem pozostałej kwoty zamówienia należy sprawdzić jego zgodność z zamówieniem. Przyjęcie usługi przez Klienta oznacza brak zastrzeżeń co do transportu.

5. W przypadku uzasadnionych reklamacji Sklep wykona usługę ponownie lub dokona zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji usługi.

6. W przypadku uzasadnionych reklamacji, Klient otrzyma zwrot kosztów przesyłki pocztowej reklamowanego towaru. Dalsze roszczenia są wykluczone.

7. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.

8. Reklamacja musi być złożona w postaci pisemnej na adres:
Maga-Bis Ireneusz Bednarek, ul. Marszałkowska27/35, 00-639 Warszawa

lub przesłana e-mailem na adres: marketing@maga.pl

9. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot całego zamówienia jednocześnie ze zgłoszoną reklamacją. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową z adnotacją na jej odwrocie „reklamacja” oraz podaniem powodu reklamacji.

IV. Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie „newsletter’a”, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tegoż newsletter’a.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu svc.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Właścicielem sklepu www.maga.pl jest firma MAGA-BIS Ireneusz Bednarek,  prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie przy ul. ul. Marszałkowskiej 27/35, o numerze NIP 526-010-11-37, zarejestrowana pod numerem 202287.
 2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:

  MAGA-BIS Ireneusz Bednarek
  00-639 Warszawa
  ul. Marszałkowska 27/35

 3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem maga.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
468 ad